Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de student producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de hogeschool worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de hogeschool;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de student gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Student: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de student of hogeschool in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de student om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Hogeschool: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Erasmushogeschool Brussel en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan studenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de hogeschool en de student wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat student en hogeschool gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de hogeschool

Erasmushogeschool Brussel
Nijverheidskaai 170
1070 Brussel

Telefoonnummer: 02 - 523 37 37
E-mail: info@ehb.be

KBO-nummer: BE 0255.710.113
Btw-identificatienummer België: BE 255.710.113

Indien de activiteit van de hogeschool is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
 • Indien de hogeschool een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in België van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de hogeschool en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen hogeschool en student.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de student beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de hogeschool voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de hogeschool zijn in te zien en dat zij op verzoek van de student zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de student ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de student op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de student langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de student zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de student mogelijk te maken. Als de hogeschool gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de hogeschool niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de student duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de student van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de student het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de hogeschool onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de hogeschool is bevestigd, kan de student de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de hogeschool passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de student elektronisch kan betalen, zal de hogeschool daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De hogeschool kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de student aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de hogeschool op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De hogeschool zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de student de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de student op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de hogeschool waar de student met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de student van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 1. Bij producten:
 2. De student kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De hogeschool mag de student vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de student, of een vooraf door de student aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de student in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de student, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De hogeschool mag, mits hij de student hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de student, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de student, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
 1. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 2. De student kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De hogeschool mag de student vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
 1. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 2. Indien de hogeschool de student de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 3. Indien de hogeschool de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de student heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 15 dagen na de dag waarop de student die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de student tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de student zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de student het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De student is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De student is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de hogeschool hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de student en kosten daarvan
 1. Als de student gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de hogeschool.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de student het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de hogeschool. Dit hoeft niet als de hogeschool heeft aangeboden het product zelf af te halen. De student heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De student zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de hogeschool verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de student.
 5. De student draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de hogeschool niet heeft gemeld dat de student deze kosten moet dragen of als de hogeschool aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de student de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de student herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de student de hogeschool een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de hogeschool is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De student draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de hogeschool de student de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de student niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De student draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de hogeschool heeft nagelaten deze verklaring van de student te bevestigen.
 9. Als de student gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de hogeschool bij herroeping
 1. Als de hogeschool de melding van herroeping door de student op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De hogeschool vergoedt alle betalingen van de student, inclusief eventuele leveringskosten door de hogeschool in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de student hem de herroeping meldt. Tenzij de hogeschool aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de student aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De hogeschool gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de student heeft gebruikt, tenzij de student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de student.
 4. Als de student heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de hogeschool de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de hogeschool producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de hogeschool geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de hogeschool dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de student de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De hogeschool staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de hogeschool er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de hogeschool, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de student op grond van de overeenkomst tegenover de hogeschool kan doen gelden indien de hogeschool is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de hogeschool, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de student bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
 1. De hogeschool zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de student aan de hogeschool kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de hogeschool geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de hogeschool tot het moment van bezorging aan de student of een vooraf aangewezen en aan de hogeschool bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 1. Opzegging:
 2. De student kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De student kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De student kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  •  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  •  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  •  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de hogeschool voor zichzelf heeft bedongen.
 5. Verlenging:
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.


Artikel 14 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de student verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de student de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De student heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de hogeschool te melden.

Artikel 15 - Klachtenregeling
 1. De hogeschool beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de student de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de hogeschool.
 3. Bij de hogeschool ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de hogeschool binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De student dient de hogeschool in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de hogeschool en de student waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de student zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de student op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden
 1. Erasmushogeschool Brussel zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de student meest gunstige bepaling zal prevaleren.